Yrityssopimusehdot

Moovy-pysäköintipalvelun yleiset yrityssopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Finnpark Oy:n, y-tunnus: 0155063-7, osoite: Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, tarjotessa omia ja yhteistyökumppaniensa pysäköintipalveluita digitaalisen Moovy-alustan avulla yritysasiakkaille Suomessa.

Finnparkin yhteistyökumppaneilla (jäljempänä ”Kumppani”) tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, jotka omistavat tai muulla oikeudella hallinnoivat niitä pysäköintikohteita, joiden pysäköintipalveluita Moovy-alustalla yrityksille tarjotaan.

Moovy-pysäköintipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamisessa noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä, yrityksen kanssa erikseen sovittuja sopimusehtoja sekä näitä yleisiä yrityssopimusehtoja. Jos edellä mainituissa ehdoissa on eroja, määräytyy ehtojen etusijajärjestys edellä olevan järjestyksen mukaan.

Palvelun käyttöä koskeva sitova sopimus Finnpark Oy:n (jäljempänä ”Moovy”) ja yrityksen välillä syntyy, kun yritys rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja samalla ilmoittaa hyväksyvänsä nämä yleiset yrityssopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Palvelun käyttö

Palvelu on yrityksille tarkoitettu digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa pysäköintiin liittyvien tuotteiden ja erillispalveluiden hankkimisen, käyttämisen ja hallinnan. Yritys saa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä verkkopalvelussa sen käyttäjäksi. Palvelun käyttäminen sovellusrajapintojen kautta edellyttää erillisen sopimuksen solmimista yrityksen ja Moovyn välille. Yrityksen tulee antaa Palvelun pyytämät tiedot, kuten yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä veloitustiedot. Yrityksen antama Sähköpostiosoite toimii yrityksen käyttäjätunnuksena Palveluun. Yrityksellä on oikeus käyttää Palvelua niin kauan kuin hänellä on Palvelussa aktiivinen käyttäjätili ja yritys täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on yrityksen käytettävissä. Jos Palvelun toimittaminen viivästyy yrityksen vastuulla olevasta syystä, katsotaan Palvelu toimitetuksi, kun Moovy on tehnyt sen, mitä Palvelun saattaminen yrityksen käytettäväksi Moovyltä edellyttää. Moovy ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta yrityksen käyttötarkoitukseen.

Palveluun rekisteröitynyt yritys voi käyttää Palvelua niiden toiminnallisuuksien osalta ja niissä pysäköintipalveluissa ja -kohteissa, mihin Moovy tai Kumppani on hallinnoimiensa palveluiden ja kohteiden osalta myöntänyt yritykselle käyttöoikeuden tai yritys on tehnyt sopimuksen. Yritys näkee tilaamansa ja käytössään olevat pysäköintituotteet ja -palvelut Palvelussa tai saa pääsyn palveluihin sovellusrajapinnan kautta. Pysäköintipaikkojen ja pysäköintikohdekohtaisten palveluiden käyttämistä koskeva sopimussuhde syntyy Palvelun käyttämisestä huolimatta aina pysäköintikohteen pysäköintipalveluita käyttävän yrityksen ja Kumppanin välille Moovyn toimiessa ainoastaan Palvelun toimittajana. Yritys hyväksyy Kumppanin palvelun käytölle asettamat käyttöehdot Palvelussa.

Osana Palvelua ja sen yhteydessä yrityksille voidaan tarjota myös lisäpalveluja, joista osa voi olla maksullisia. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi Palveluun liittyvät raportit tai tietorajapinnat. Palveluun rekisteröityessään yritys hyväksyy sen, että Moovy voi lähettää yritykselle lisäpalveluita koskevaa ja muuta viestintää yrityksen yhteystietoja käyttäen. Lisäksi mikäli yritys on Palveluun rekisteröityessään antanut suoramarkkinointiluvan, myös Moovyn Kumppanit ja muut yhteistyökumppanit voivat lähettää yritykselle tarjouksia omista palveluistaan.

Palvelu on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta käyttökatkoja voi aiheutua päivitysten tai muutos- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. Yritys hyväksyy sen, että Palvelun toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä. Yritys hyväksyy myös sen, että Moovy voi tarvittaessa muuttaa Palvelun teknisiä järjestelmiä tai korvata niitä uusilla toiminnoilla ja tehdä palveluun muita muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Moovyllä on myös oikeus sulkea, estää tai keskeyttää Palvelu tai rajoittaa sen käyttöä, jos yritys sitä pyytää tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Moovy ilmoittaa muutoksista, keskeytyksestä tai rajoituksesta asiakkaalle Palvelussa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla hyvissä ajoin etukäteen tai, jos se ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Moovy on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Moovy ei vastaa mistään vahingoista, joka yritykselle syntyy sen vuoksi, että Palvelu on pois käytöstä tai sisältää virheitä, lukuun ottamatta väärin tehtyjä veloituksia.

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Moovyn tai sen Kumppaneiden omistamia. Moovy myöntää yritykselle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen Palveluun. Yritykselle ei Palvelun käytön perusteella siirry mitään muita oikeuksia. Yrityksellä ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, myöntää käyttölupia, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien Palveluun liittyviä ohjelmistoja. Myöskään ohjelmistojen lähdekoodin purkaminen ei ole sallittua.

Palvelun palvelusisältö on kuvattu tarkemmin Moovyn verkkosivuilla osoitteessa www.moovy.fi sekä Palvelussa.

3. Yrityksen vastuut

Yritys on vastuussa siitä, että hän antaa rekisteröitymisen yhteydessä Palvelun pyytämät tiedot oikeansisältöisinä ja ajantasaisina. Yritys vastaa myös muuttuneiden tai virheellisten tietojensa päivittämisestä Palveluun. Erityisen tärkeää on, että yritys ilmoittaa välittömästi veloitustietojensa muuttumisesta Palveluun. Moovy ei missään tilanteessa vastaa virheistä rekisteröidyissä tiedoissa tai virheellisistä asiakastiedoista johtuvista veloituksista.

Yritys vastaa myös siitä, että Palveluun rekisteröidyt veloitustiedot ovat ajantasaisia ja toimivia.

Lisäksi yritys vastaa siitä, että yritys säilyttää ja käyttää yrityskohtaisia kirjautumistietojaan turvallisesti, eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin saata niitä kolmannen käyttöön. Yritys on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Moovylle, jos yrityksellä on syytä epäillä, että luvaton taho on saanut yrityksen kirjautumistiedot tietoonsa. Yritys ei vapaudu vastuusta, jos Palvelua on yrityksen laitteilla tai tunnuksilla tai muutoin käyttänyt tosiasiassa kolmas osapuoli.

Yritys vastaa itse siitä, että yrityksen Palvelun käyttöön käyttämä tietokone tai mobiililaite toimii asianmukaisesti, sen tietoturva on ajanmukaisella tasolla ja että sen verkkoselain on yhteensopiva Palvelun kanssa. Yritys voi tarkistaa Palvelun käyttövaatimukset Palvelun verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Yritys on velvollinen noudattamaan Moovyn Palvelun käytöstä antamia ohjeita ja Kumppaneiden hallinnassaan olevissa pysäköintikohteissa tarjolla olevien palveluiden ja tuotteiden käytölle asettamia käyttöehtoja. Yritys on lisäksi aina velvollinen noudattamaan soveltuvia lakeja ja muita vastaavia säännöksiä, sekä pysäköintipalvelukohtaisia ohjeita ja sääntöjä. Jos Moovyllä on perusteltu syy epäillä, että yritys käyttää Palvelua näiden sopimusehtojen vastaisesti, on Moovyllä oikeus estää Palvelun käyttö ilman korvausvelvollisuutta. Samoin jos Kumppanilla on perusteltu syy epäillä, että yritys käyttää Palvelun kautta Kumppanin pysäköintikohteessa tarjolla olevia palveluita tai tuotteita näiden sopimusehtojen tai palvelu- tai tuotekohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, on Moovyllä oikeus estää Palvelun käyttö ilman korvausvelvollisuutta.

Käyttäessään Palvelua sovellusrajapintojen kautta, yritys vastaa siitä, ettei se omalla toiminnallaan vaaranna tai aiheuta haittaa Palvelun rajapinnoille tai Palvelulle. Yrityksen tulee käyttää rajapintaa siten, ettei rajapinta tai Palvelu tarpeettomasti ylikuormitu. Kaikki rajapintatestaus tulee kohdistaa rajapinnan ja Palvelun testiversioon. Moovylla on oikeus sulkea rajapinnan käyttöoikeus yritykseltä, mikäli yritys käyttää rajapintaa näiden säännösten vastaisesti.

Havaitessaan jokin virheen Palvelun toiminnassa, yrityksen tulee välittömästi tehdä virhettä koskeva kirjallinen reklamaatio Moovyn asiakaspalveluun. Reklamaatio tulee aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yritys tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseisestä virheestä. Yrityksen on reklamaatiossaan yksilöitävä virhe tarkasti.

4. Hinnat ja maksuehdot

Palvelun yrityksiltä veloittamat maksut voivat koostua Palvelun palvelumaksuista ja/tai pysäköintikohdekohtaisista pysäköintimaksuista. Palvelussa tarjolla olevien pysäköintikohteiden pysäköintihinnastot ja muut palveluhinnastot ovat yrityksen nähtävillä Palvelussa tai yrityksen kanssa erikseen solmittavassa palvelusopimuksessa. Kaikki hinnat ja maksut sisältävät arvonlisäveron, ellei erikseen toisin mainita. Palvelun palveluhinnasto ja Kumppaneiden pysäköintikohteiden pysäköintihinnastot voivat muuttua. Palvelun palveluhinnaston muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu yritykselle. Pysäköintikohteiden hinnastot ovat Kumppaneiden omia hinnastoja, joista ja joiden muutoksista Moovy ei vastaa. Pysäköintikohteiden omat hinnastot voivat muuttua Moovystä riippumatta ja erikseen ilmoittamatta. Moovy veloittaa Palvelun palveluhinnaston ja Kumppaneiden Moovylle ilmoittamien pysäköintihinnastojen mukaisen maksun yritykseltä Kumppaneiden puolesta.

Kun yritys tilaa Palvelun kautta Kumppanin tarjoamia pysäköintituotteita tai -palveluita, yrityksen ja Kumppanin välille syntyy palvelusopimus. Palvelu lähettää tilauksesta tai tilauksen muuttamisesta sopimuksen yrityksen sähköpostiin. Palvelusopimuksen perusteella Moovy, Kumppani tai niiden ilmoittama muu toimija (esim. perintätoimisto) on oikeutettu veloittamaan yritystä pysäköintituotteiden ja -palveluiden tilaamisesta ja käytöstä. Yritys on velvollinen suorittamaan maksuvelvollisuutensa maksuehtojen mukaisesti. Muussa tapauksessa yritykseltä voidaan periä korkolain 4§:n 1. momentin mukaista viivästyskorkoa maksun erääntymisestä maksupäivään asti. Yritys on lisäksi velvollinen korvaamaan maksamattoman saatavan perinnästä aiheutuneet perintäkulut, kuten maksumuistutuksista tai muista perintätoimista aiheutuneet kulut.

5. Korvausvelvollisuus

Moovyn vastuu suhteessa yritykseen määräytyy aina siten, että Moovyn korvausvelvollisuus rajoittuu aina yritykselle aiheutuneen välittömän vahingon määrään. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, jos Moovy on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan.

Moovy ei vastaa yritykselle aiheutuneista välillisistä vahingoista kuten käyttöhyödyn menettämisestä eikä voiton menetyksestä. Moovy ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on yrityksen oma virhe tai huolimattomuus, yrityksen laitteen tai verkkoselaimen toiminta tai toimintahäiriö tai yrityskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö tai se, että yritys ei ole täyttänyt näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai noudattanut Palvelun ohjeita tai pysäköintiä koskevia muita määräyksiä. Moovy ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on virhe tai keskeytys viestintäverkossa tai teleoperaattorin toiminnassa tai muu näihin syihin verrattava syy.

Moovy ei ole vastuussa myöskään vahingosta, jonka syynä ovat olosuhteet tai syyt, joita Moovy ei voi kohtuudella hallita, mukaan lukien esimerkiksi tulipalot, tulvat tai muut luonnonkatastrofit, sotatoimet, terrorismi, työtaistelut, viat, keskeytykset tai viivästykset puhelin-, Internet- tai muissa viestintäverkoissa, julkisen liikenteen keskeytykset, onnettomuudet, räjähdykset, levottomuudet, lainsäädäntö ja viranomaisten toimet (force majeure).

Yrityksen on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen ilmoitettava vahingonkorvausvaatimuksestaan Moovylle kohtuullisessa ajassa korvausvaatimuksen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.

Yritys vastaa sellaisten Moovylle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on asiakkaan virhe tai laiminlyönti tai se, ettei yritys ole noudattanut näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita Palvelun käytöstä annettuja ohjeita.

Yrityksen on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin toimiin, joita siltä voidaan kohtuudella edellyttää tai joita Moovy pyytää.

6. Palvelun käytön lopettaminen ja keskeyttäminen

Yritys voi koska tahansa lopettaa Palvelun käytön tekemällä lopettamista koskevan irtisanomisilmoituksen Palvelussa tai toimittamalla sen kirjallisena Moovyn asiakaspalveluun. Palvelun käyttöoikeus päättyy irtisanomisilmoituksen tekemiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Palvelun irtisanominen ei vaikuta niihin yrityksen velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomisen tekemistä tai irtisanomisajan kuluessa.

Moovylla on oikeus välittömästi keskeyttää yritykseltä Palvelun käyttö ja sulkea yrityksen käyttäjätili, jos yritys rikkoo olennaisesti näiden ehtojen mukaista velvoitettaan tai käyttää Palvelua tavalla, josta voi aiheutua vahinkoa Palvelulle, Moovylle tai kolmannelle taholle. Moovylla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö myös, jos yritys ei täytä, tai on olemassa perusteltu syy epäillä, ettei yritys tule täyttämään näiden ehtojen mukaista maksuvelvoitteitaan Moovylle tai Kumppanille, tai jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa maksutapaa rekisteröitynä Palveluun, tai yritys on rekisteröinyt Palveluun virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

7. Peruuttamisoikeus

Yrityksellä on oikeus 14 päivän kuluessa Palveluun rekisteröitymisestään peruuttaa palvelu ilmoittamalla siitä Moovyn asiakaspalveluun. Peruuttamisoikeus
koskee käyttämätöntä palvelua. Yritys on peruuttamisesta huolimatta velvollinen maksamaan Moovylle tai Kumppanille kaikki ne Palvelun käyttämiseen liittyvät maksut pysäköintituotteiden tai -palveluiden tilaamiseen ja käyttämiseen liittyvät maksut, jotka ovat syntyneet ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä.

8. Henkilötietojen käsittely

Moovy käsittelee EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten sekä kansallisten tietosuojasäännösten edellytyksin yrityksen tietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Moovy noudattaa kaikessa yritys- ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Yrityksen tulee ennen Palveluun rekisteröitymistä perehtyä Palvelusta ja Moovyn verkkosivuilta löytyvään Palvelun tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä Palvelun käytön vaatimien tietojensa käsittely. Yrityksellä on aina oikeus perua tietojensa käyttöön antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa Palvelun käyttömahdollisuuteen.

9. Suoramarkkinointi

Moovy voi lähettää yrityksen suostumuksella yritykselle tiedotteita muista Moovyn tuottamista palveluista ja tuotteista sekä Palvelun käyttöä koskevia tiedotteita ja välittää yrityksen tietoja Kumppaneille sekä sellaisille muille yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa Moovyn toimintaan tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää yritykselle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia.

Yritys voi perua antamansa suostumuksen Palvelussa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta Moovyn oikeuteen lähettää yritykselle Palvelun hallinnointia tai sen tuottamista koskevaa tietoa.

10. Muutokset ja siirtäminen

Moovylla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan yritykselle Palvelussa etukäteen ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Palvelussa sekä Moovyn verkkosivuilla. Mikäli yritys jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun tieto sopimusehtojen muutoksesta on ilmoitettu, katsotaan yrityksen hyväksyneen tehdyt muutokset.

Moovylla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa joko osittain tai kokonaan ilman yrityksen suostumusta. Moovylla on myös oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen. Yrityksellä ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Moovyn etukäteistä kirjallista lupaa.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käyttöä koskevaan sopimukseen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki Palveluun liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisellä sopimuksella. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

12. Asiakaspalvelu

Moovyn asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Palvelusta sekä Moovyn verkkosivuilta.