Allmänna företagsavtalsvillkor

1. Tillämpningsområde

De här avtalsvillkoren tillämpas när Finnpark Ab, FO-nummer: 0155063-7, adress: Satakunnankatu 18 A, 33210 Tammerfors med hjälp av den digitala plattformen Moovy erbjuder företagskunder i Finland sina egna och sina samarbetspartners parkeringstjänster.

Med samarbetspartners (nedan ”Partner”) avses sådana företag, samfund eller privatpersoner som äger eller med stöd av annan rätt förvaltar de parkeringsobjekt vars parkeringstjänster erbjuds företagen på plattformen Moovy.

När vi erbjuder parkeringstjänsten Moovy (nedan ”Tjänsten”) följer vi tvingande lagstiftning, med företaget skilt överenskomna avtalsvillkor samt dessa allmänna företagsavtalsvillkor. Om det finns skillnader mellan föregående följer prioriteringsordningen av villkoren ovan nämnda ordning.

Bindande avtal mellan Finnpark Ab (nedan ”Moovy”) och företaget angående användningen av Tjänsten ingås när företaget registrerar sig som användare av Tjänsten och samtidigt samtycker till att godkänna de här allmänna företagsavtalsvillkoren och förbinder sig att följa dem.

2. Användning av Tjänsten

Tjänsten är en för företag avsedd digital tjänst, som gör det möjligt att införskaffa, använda och administrera produkter och särskilda tjänster som hänför sig till parkering. Företaget får tillgång till Tjänsten genom att i webbtjänsten registrera sig som användare av Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten via gränssnitten för tillämpningsprogram krävs det att företaget och Moovy knyter ett skilt avtal. Företaget skall uppge de uppgifter som Tjänsten ber om, såsom FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt debiteringsuppgifter. Den e-postadress som företaget uppger fungerar som företagets användarnamn i Tjänsten. Företaget har rätt att använda sig av Tjänsten så länge som företaget har ett aktivt användarkonto för Tjänsten och företaget uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

Tjänsten anses levererad när företaget har fått tillgång till den. Om leveransen av Tjänsten fördröjs till följd av en orsak som ligger på företagets ansvar, anses Tjänsten levererad när Moovy har uppfyllt det som förutsätts av Moovy för att ge företaget tillgång till Tjänsten. Moovy ansvarar inte för hur Tjänsten lämpar sig för företagets syfte.

Ett företag som har registrerat sig kan använda sig av de funktioner i Tjänsten och de parkeringstjänster och -objekt som Moovy eller en Partner för den del de förvaltar ett objekt eller en tjänst har beviljat företaget nyttjanderätt till eller som företaget har avtalat om. Företaget kan i Tjänsten kontrollera vilka parkeringsprodukter och -tjänster företaget har beställt och i bruk eller får tillgång till via gränssnittet för tillämpningsprogram. Oberoende av om man använder Tjänsten uppstår det alltid ett avtalsförhållande om användningen av parkeringsplatser och tjänster i de enskilda parkeringsobjekten mellan ett företag som använder parkeringsobjektets parkeringstjänster och Partnern, och Moovy fungerar endast som leverantör av Tjänsten. Företaget godkänner Partnerns användningsvillkor i Tjänsten.

Som en del av Tjänsten och i samband med den kan företagen även erbjudas tilläggstjänster, varav en del kan vara avgiftsbelagda. Sådana tjänster kan till exempel vara rapporter och datagränssnitt som hänför sig till Tjänsten. När företaget registrerar sig i Tjänsten godkänner företaget att Moovy kan använda sig av företagets kontaktuppgifter för att skicka meddelanden om tilläggstjänster samt för att skicka andra meddelanden. Ifall företaget vid registrering i Tjänsten har gett samtycke till direktmarknadsföring kan även Moovys Partners och andra samarbetspartners till företaget skicka erbjudanden om sina egna tjänster.

Tjänsten är i regel i bruk 24 timmar om dygnet, men det kan uppstå avbrott på grund av uppdateringar eller under ändrings- och underhållsmoment. Företaget godkänner att det kan ske avbrott i Tjänstens funktioner. Företaget godkänner även att Moovy vid behov kan ändra på Tjänstens tekniska system eller ersätta dem med nya funktioner och göra sådana andra ändringar i tjänsten som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet. Moovy har även rätt att stänga av, förhindra eller avbryta Tjänsten eller begränsa användningen av den, om företaget ber om det eller om lagstiftningen så förutsätter. Moovy informerar om ändringar, avbrott eller begränsningar i Tjänsten eller på annat ändamålsenligt sätt i god tid på förhand eller, om det inte rimligen är möjligt, omedelbart efter att Moovy har erhållit information om nämnda faktum. Moovy ansvar inte för skada som uppstår för företaget på grund av att Tjänsten är ur bruk eller innehåller fel, förutom för felaktiga debiteringar.

Alla upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter ägs av Moovy eller dess samarbetspartners. Moovy beviljar företaget en begränsad nyttjanderätt till den avtalsenliga Tjänsten under den tid avtalet är i kraft. Till följd av att företaget använder Tjänsten uppstår det inte för företaget några andra rättigheter. Företaget har inte rätt att kopiera, sprida, sälja, publicera, överföra, låna eller bevilja nyttjanderätter, ändra eller på annat sätt skrida till några åtgärder visavis Tjänstens programvaror. Det är inte heller tillåtet att plocka isär programvarornas källkod.

Tjänstens tjänsteinnehåll beskrivs i närmare detalj på Moovys webbsidor på adressen www.moovy.fi samt i Tjänsten.

3. Företagets ansvar

Företaget ansvarar för att företaget i samband med registrering uppger den information som Tjänsten ber om i korrekt och uppdaterad form. Företaget bär även ansvar för att förändrade eller felaktiga uppgifter uppdateras i Tjänsten. Det är särskilt viktigt att företaget i Tjänsten omedelbart meddelar om debiteringsuppgifterna ändras. Moovy ansvarar inte under några som helst omständigheter för fel i registrerade uppgifter eller för debiteringar som beror på felaktiga kunduppgifter.

Företaget ansvarar även för att de debiteringsuppgifter som har registrerats i Tjänsten är uppdaterade och giltiga.

Därtill ansvarar företaget för att företaget förvarar och använder företagets egna inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och inte uppger dem för tredje part eller på annat sätt ger tredje part tillgång till dem. Företaget är skyldigt att omedelbart meddela Moovy om företaget har orsak att misstänka att en olovlig aktör har fått tillgång till företagets inloggningsuppgifter. Företaget frigörs inte från ansvar om en tredje part har använt Tjänsten med företagets apparat eller inloggningsuppgifter eller på annat faktiskt sätt.

Företaget ansvarar själv för att den dator eller mobilapparat som företaget använder för Tjänsten fungerar på adekvat sätt, apparatens dataskydd är uppdaterat och webbläsare är kompatibel med Tjänsten. Företaget kan kontrollera Tjänstens användarkrav på Tjänstens webbsidor eller i kundbetjäningen.

Företaget är skyldigt att följa Moovys instruktioner för hur Tjänsten skall användas samt Partnernas användningsvillkor för de tjänster och produkter som erbjuds i de parkeringsobjekt som Partnerna förvaltar över. Dessutom är företaget alltid skyldigt att följa tillämpliga lagar och övriga motsvarande bestämmelser samt de respektive parkeringsobjektens egna instruktioner och regler. Om Moovy har grundad misstanke om att företaget använder Tjänsten i strid med dessa avtalsvillkor har Moovy rätt att utan ersättningsskyldighet förhindra användandet av Tjänsten. Om Partnern har grundad misstanke om att företaget via Tjänsten använder de tjänster eller produkter som Partnern erbjuder i parkeringsobjektet i strid med dessa avtalsvillkor eller de enskilda tjänsternas eller produkternas användningsvillkor har Moovy rätt att utan ersättningsskyldighet förhindra användandet av Tjänsten.

När företaget använder Tjänsten via gränssnitten för programvaror ansvarar företaget för att det inte genom sitt eget handlande äventyrar eller åsamkar Tjänsten eller gränssnitten för Tjänstens programvaror skada. Företaget skall använda gränssnittet på ett sådant sätt att gränssnittet eller Tjänsten inte överbelastas onödigt mycket. All testning av gränssnittet skall ske med hjälp av gränssnittets eller Tjänstens testversion. Moovy har rätt att annullera företagets rätt att använda gränssnittet, om företaget använder gränssnittet på ett sätt som strider mot reglerna.

Om företaget lägger märke till något fel i Tjänstens funktioner skall företaget omedelbart göra en skriftlig reklamation om felet till Moovys kundbetjäning. Reklamationen skall alltid göras inom två månader från det att företaget fick veta eller borde ha fått veta om nämnda fel. Företaget skall i reklamationen noggrant uppge detaljerna kring felet.

4. Priser och betalningsvillkor

De avgifter som Tjänsten debiterar företagen för kan bestå av Tjänstens serviceavgifter och/eller parkeringsavgifter i de respektive parkeringsobjekten. Parkeringsprislistorna för de parkeringsobjekt som erbjuds i Tjänsten samt övriga serviceprislistor finns tillgängliga för företaget i Tjänsten eller i ett annat med företaget skilt avtalat tjänsteavtal. Alla priser och avgifter inkluderar mervärdesomsättningsskatt, om inte annat meddelas. Det kan ske ändringar i Tjänstens serviceprislista och Partnernas parkeringsobjekts parkeringsprislistor. Ändringar i Tjänstens serviceprislista träder i kraft tidigast två månader efter att företaget har fått meddelande om prisändringen. Parkeringsobjektens prislistor är Partnernas egna prislistor och Moovy ansvarar inte för prislistorna eller för ändringar i dessa. Det kan ske ändringar i parkeringsobjektens egna prislistor oberoende av Moovy och utan att de skilt meddelar om det. Moovy debiterar avgifterna i enlighet med Tjänstens serviceprislista och å Partnernas vägnar i enlighet med de parkeringsprislistor som Partnerna har delgivit Moovy.

När företaget via Tjänsten beställer parkeringsprodukter eller -tjänster som erbjuds av en Partner uppstår det ett avtal mellan företaget och Partnern. Tjänsten skickar ett avtal om beställningen eller ändrad beställning till företagets e-postadress. På basen av avtalet har Moovy, Partnern eller annan aktör som de har uppgett (till exempel inkassobyrå) rätt att debitera företaget för beställningen och för användningen av parkeringsprodukter eller -tjänster. Företaget är skyldigt att sköta sina betalningsskyldigheter i enlighet med betalningsvillkoren. Annars kan företaget krävas på dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen 4 § 1 mom. från betalningens förfallodatum fram till betalningsdagen. Därtill är företaget skyldigt att ersätta de indrivningskostnader som den obetalda fordran föranleder, såsom kostnader för betalningspåminnelser eller andra kostnader som beror på inkassoåtgärder.

5. Ersättningsskyldighet

Moovys ansvar gentemot företaget fastställs alltid på så sätt att Moovys ersättningsskyldighet alltid begränsas till beloppet för den direkta skada som har åsamkats företaget. Den här ansvarsbegränsningen gäller ändå inte om Moovy har åsamkat skadan uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet.

Moovy ansvarar inte för indirekta skador som åsamkas företaget, såsom förlorad användarnytta eller förlorad vinst. Moovy ansvarar inte heller för skador som uppstår till följd av företagets eget fel eller egen oaktsamhet, företagets apparats eller webbläsares funktion eller funktionsfel eller på grund av otillåten användning av enskilt företags inloggningsuppgifter eller på grund av att företaget inte har uppfyllt sina villkorsenliga skyldigheter eller följt Tjänstens anvisningar eller andra bestämmelser som berör parkeringen. Moovy ansvarar inte heller för skador som beror på fel eller avbrott i kommunikationsnätet eller i teleoperatörens verksamhet eller på annan med dessa jämförbar orsak.

Moovy ansvarar inte heller för skada som beror på omständigheterna eller på orsaker som Moovy inte rimligen kan hantera, inklusive till exempel brand, översvämning eller andra naturkatastrofer, krigshandlingar, terrorism, arbetskonflikter, fel, avbrott eller förseningar i telefon-, internet- eller andra kommunikationsnät, avbrott i kollektivtrafiken, olyckor, explosioner, oroligheter, lagstiftning eller myndighetsåtgärder (force majeure).

För att ha fortsatt rätt till skadeersättning skall företaget till Moovy meddela om sina krav på skadeersättning inom rimlig tid efter att företaget har upptäckt att det ligger grund för skadeersättning eller från det att företaget borde ha upptäckt det.

Företaget ansvarar för ersättning av skada som har åsamkats Moovy om skadan beror på kundens fel eller försummelse eller på att företaget inte har följt de skyldigheter som stipuleras i de här villkoren eller andra anvisningar som har getts angående användandet av Tjänsten.

Företaget skall vid fall av skada eller vid hot om skada skrida till sådana åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan som man rimligen kan förutsätta av företaget eller som Moovy ber om.

6. Avsluta och avbryta användandet av Tjänsten

Företaget kan när som helst sluta använda Tjänsten genom att i Tjänsten göra en anmälan om uppsägning eller genom att skicka in en skriftlig anmälan om uppsägning till Moovys kundbetjäning. Rätten att använda Tjänsten upphör efter utgången uppsägningstid i slutet av den kalendermånad som följer på den månad då anmälan om uppsägning görs. Uppsägningen av Tjänsten påverkar inte de av företagets skyldigheter som har uppstått innan uppsägningen eller under uppsägningstiden.

Moovy har rätt att med omedelbar verkan avbryta företagets användning av Tjänsten och stänga företagets användarkonto, om företaget på ett avgörande sätt försummar sina skyldigheter såsom de stipuleras i dessa villkor eller använder Tjänsten på ett sätt som kan leda till skada för Tjänsten, Moovy eller tredje part. Moovy har också rätt att avbryta användningen av Tjänsten om företaget inte uppfyller, eller det finns skälig misstanke om att företaget inte kommer att uppfylla, sina villkorsenliga betalningsskyldigheter gentemot Moovy eller en Partner, eller om företaget inte har registrerat ett giltigt betalningssätt i Tjänsten eller om företaget har registrerat felaktiga, bristfälliga eller vilseledande uppgifter.

7. Ångerrätt

Företaget har rätt att 14 dagar efter registreringen i Tjänsten avbeställa tjänsten genom att meddela Moovys kundbetjäning därom. Ångerrätten gäller oanvänd tjänst. Företaget är trots avbeställningen skyldigt att betala Moovy eller Partnern alla de avgifter för användningen av Tjänsten och alla de avgifter för beställning och användning av parkeringsprodukter eller -tjänster som har uppstått innan avbeställningen.

8. Hantering av personuppgifter

Moovy hanterar företagets uppgifter i enlighet med villkoren i bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning samt de nationella dataskyddsbestämmelserna, bland annat för att sköta kundrelationen, utveckla tjänsterna och för marknadsföring i enlighet med det vid respektive tidpunkt giltiga dataskyddsregistret för kundregistret. Moovy iakttar alltid särskild försiktighet vid hanteringen av företags- och personuppgifter. Innan företaget registrerar sig i Tjänsten skall företaget bekanta sig med Tjänstens dataskyddsregister, som finns i Tjänsten och på Moovys webbsidor, och godkänna den hantering av uppgifter som användandet av Tjänsten förutsätter. Företaget har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtyckte till hanteringen av företagets uppgifter. Om man tar tillbaka samtycket kan det ändå påverka möjligheterna att använda Tjänsten.

9. Direktmarknadsföring

Moovy kan med företagets samtycke till företaget skicka nyhetsbrev om andra tjänster och produkter som Moovy tillhandahåller samt kundmeddelanden som berör användningen av Tjänsten samt vidarebefordra företagets uppgifter till sådana andra samarbetspartners, vars verksamhet på något sätt tangerar Moovys verksamhet eller utbud så att dessa kan skicka erbjudanden till kunden om sin egen verksamhet.

Företaget kan ta tillbaka sitt samtycke i Tjänsten. Annullerat samtycke påverkar inte Moovys rätt att till företaget skicka information som berör förvaltningen eller produktionen av Tjänsten.

10. Ändringar och överföring

Moovy har rätt att göra ändringar i dessa avtalsvillkor. Moovy meddelar företaget i Tjänsten på förhand om ändringarna och de vid respektive tidpunkt gällande avtalsvillkoren finns tillgängliga i Tjänsten samt på Moovys webbsidor. Ifall företaget fortsätter att använda Tjänsten efter att Moovy har informerat om ändringar i avtalsvillkoren anses företaget ha godkänt ändringarna.

Moovy har rätt att utan företagets samtycke antingen delvis eller i sin helhet överföra de rättigheter och skyldigheter som Moovy enligt dessa villkor har. Moovy har också rätt att använda sig av underleverantörer för att producera Tjänsten. Företaget har inte rätt att utan Moovys på förhand givna skriftliga tillstånd överföra de rättigheter och skyldigheter som företaget enligt dessa villkor har.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

På det avtal som berör användningen av Tjänsten och på tolkningen av dess villkor tillämpas Finlands nationella lagstiftning, förutom dess lagvalsregler. Alla tvister, åsiktsskillnader eller krav som berör Tjänsten skall i första hand lösas genom avtal mellan parterna. Om parterna inte kan nå enighet löses tvisten i första instans i Birkalands tingsrätt.

12. Kundbetjäning

Kontaktuppgifterna till Moovys kundbetjäning hittar du i Tjänsten samt på Moovys webbsidor.