Allmänna konsumentavtalsvillkor

1. Tillämpningsområde

De här avtalsvillkoren tillämpas när Finnpark Ab, FO-nummer: 0155063-7, adress: Satakunnankatu 18 A, 33210 Tammerfors, erbjuder konsumentkunder i Finland den digitala parkeringstjänsten Moovy.

När vi erbjuder parkeringstjänsten Moovy (nedan ”Tjänsten”) följer vi tvingande lagstiftning, med konsumenten skilt överenskomna avtalsvillkor samt dessa allmänna konsumentavtalsvillkor. Om det finns skillnader mellan föregående följer prioriteringsordningen ovan nämnda ordning.

När kunden registrerar sig som användare av Tjänsten, antingen på tjänstens webbsidor eller i mobilapplikationen (nedan ”Applikationen”) och samtidigt meddelar att han/hon förbinder sig att godkänna och följa dessa allmänna konsumentavtalsvillkor ingås ett bindande avtal mellan Finnpark Ab (nedan ”Moovy”) och kunden gällande leverering och användning av Tjänsten.

2. Användning av Tjänsten

Tjänsten är en för konsumenter avsedd digital tjänst, som gör det möjligt att parkera och röra sig i olika objekt på ett smidigt och möjligast enkelt sätt. Man får tillgång till Tjänsten genom att ladda ner Applikationen på sin mobilapparat och registrera sig i Applikationen som användare av Tjänsten. Kunden skall uppge de uppgifter som Applikationen ber om. De kan inkludera personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt registreringsnummer för minst ett fordon samt betalkortsuppgifter. Det telefonnummer som kunden uppger fungerar som användarnamn. Kunden har rätt att använda sig av Tjänsten så länge som kunden har ett aktivt användarkonto för Tjänsten och uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter. En förutsättning för att kunden skall kunna använda Tjänsten är att kunden även ger sitt samtycke till att Tjänsten använder kundens platsinformation.

Tjänsten anses levererad när kunden har fått tillgång till den. Om leveransen av Tjänsten fördröjs till följd av en orsak som ligger på kundens ansvar, anses Tjänsten levererad när Moovy har uppfyllt det som förutsätts av Moovy för att ge kunden tillgång till Tjänsten. Innan Tjänsten levereras försäkrar sig Tjänstens betalningsförmedlare om att det betalkort som kunden har uppgett i Applikationen är giltigt genom att på betalkortet göra en reservation om 0,10 €, som sedan antingen annulleras eller avdras från kundens första debitering. Moovy ansvarar inte för hur Tjänsten lämpar sig för kundens syfte.

En kund som har registrerat sig i Tjänsten kan använda sig av Tjänsten i de parkeringsobjekt som omfattas av Tjänsten. Kunden kan i Applikationen kontrollera vilka parkeringsobjekt som omfattas av Tjänsten. Oberoende av om man använder Tjänsten uppstår det alltid ett avtalsförhållande mellan en kund som parkerar i parkeringsobjektet och nämnda parkeringsobjekt angående användning av parkeringsplats, och Moovy fungerar endast som leverantör av Tjänsten och upprätthållare av Tjänstens Applikation.

Som en del av Tjänsten och i samband med den kan kunderna även erbjudas tilläggstjänster, varav en del kan vara avgiftsbelagda. Sådana tjänster kan till exempel vara en påminnelse om att en parkeringstid håller på att löpa ut eller begäran om att erhålla kvitto. När kunden registrerar sig i Tjänsten godkänner kunden att Moovy kan använda sig av kundens kontaktuppgifter för att skicka meddelanden om tilläggstjänster samt för att skicka annan kundkommunikation. Ifall kunden vid registrering i Tjänsten har gett samtycke till direktmarknadsföring kan också Moovys samarbetspartners till kunden skicka erbjudanden om sina egna tjänster.

Tjänsten är i bruk 24 timmar om dygnet, men det kan uppstå avbrott på grund av uppdateringar eller under ändrings- och underhållsmoment. Kunden godkänner att det kan ske avbrott i Tjänstens funktioner. Kunden godkänner även att Moovy vid behov kan ändra på Tjänstens tekniska system eller ersätta dem med nya funktioner och göra sådana andra ändringar i tjänsten som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet. Moovy har även rätt att stänga av, förhindra eller avbryta Tjänsten eller begränsa användningen av den, om kunden ber om det eller om lagstiftningen så förutsätter. Moovy informerar kunden i Applikationen eller på annat ändamålsenligt sätt om ändringar, avbrott eller begränsningar i god tid på förhand eller, om det inte rimligen är möjligt, omedelbart efter att Moovy har erhållit information om nämnda faktum. Moovy ansvar inte för skada som uppstår för kunden på grund av att Tjänsten är ur bruk eller innehåller fel, förutom för felaktiga debiteringar.

Alla upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter ägs av Moovy eller dess samarbetspartners. Moovy beviljar kunden en begränsad nyttjanderätt till den avtalsenliga Tjänsten under den tid avtalet är i kraft. Till följd av att kunden använder Tjänsten uppstår det inte för kunden några andra rättigheter. Kunden har inte rätt att kopiera, sprida, sälja, publicera, överföra, låna eller bevilja nyttjanderätter, ändra eller på annat sätt skrida till några åtgärder visavis Tjänstens programvaror. Det är inte heller tillåtet att plocka isär programvarornas källkod.

Tjänstens tjänsteinnehåll beskrivs i närmare detalj på Moovys webbsidor på adressen www.moovy.fi samt i Applikationen.

3. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att han/hon i samband med registrering uppger den information som Tjänsten ber om i korrekt och uppdaterad form. Kunden bär även ansvar för att förändrade eller felaktiga uppgifter uppdateras i Tjänsten. Det är särskilt viktigt att kunden omedelbart meddelar om hans/hennes telefonnummer ändras och att kunden omedelbart raderar registreringsnumret från Tjänsten för ett sådant fordon som kunden inte längre har besittningsrätt till, så att den nya användaren till det tidigare telefonnumret eller fordonets nya innehavare inte kan använda kundens användarkonto. Moovy ansvarar inte under några som helst omständigheter för fel i registrerade uppgifter eller för debiteringar som beror på felaktiga kunduppgifter.

Kunden ansvarar även för att det betalkort som har registrerats i Tjänsten är i kraft och att användningen av kortet inte har förhindrats samt att det finns tillräckligt med täckning på det betalkonto som eventuellt är anslutet till kortet. Kunden skall till Tjänsten uppge uppdaterad information om ett nytt betalkort senast inom loppet av den månad som föregår den månad då det registrerade kortet löper ut.

Därtill ansvarar kunden för att han/hon förvarar och använder de personliga inloggningsuppgifterna på ett säkert sätt och inte uppger dem för tredje part eller på annat sätt ger tredje part tillgång till dem. Kunden är skyldig att omedelbart meddela Moovy om kunden har orsak att misstänka att en olovlig person har fått tillgång till kundens inloggningsuppgifter. Kunden frigörs inte från ansvar om en tredje part har använt Tjänsten med kundens apparat eller inloggningsuppgifter eller på annat faktiskt sätt.

Kunden ansvarar själv för att den smarttelefon eller annan mobilapparat som kunden använder fungerar på adekvat sätt och att den är kompatibel med Applikationen samt att kunden använder sig av den vederbörligt uppdaterade versionen av Applikationen. Kunden kan kontrollera Applikationens användarkrav på Tjänstens webbsidor eller i kundbetjäningen.

Kunden är skyldig att följa Moovys instruktioner angående användandet av Tjänsten. Dessutom är kunden alltid skyldig att följa tillämpliga lagar och övriga motsvarande bestämmelser samt de respektive parkeringsobjektens egna instruktioner och regler, såsom maximal tillåten parkeringstid. De parkeringsregler som anvisas med trafikmärken och parkeringsobjektets egna anvisningar och bestämmelser äger företräde framom de bestämmelser som finns i Applikationen. Om Moovy har grundad misstanke om att Tjänsten används i strid med de här avtalsvillkoren har Moovy rätt att utan ersättningsskyldighet förhindra användandet av Tjänsten.

När kunden använder Tjänsten i de parkeringsobjekt som är anslutna till systemet skall kunden påbörja och avsluta parkeringen i Applikationen i sådana parkeringsobjekt där Applikationen inte automatiskt påbörjar och avslutar parkeringen. Kunden skall kontrollera uppgifterna i Applikationen för att försäkra sig om att den avsedda parkeringen har påbörjats och avslutats på korrekt sätt. Kunden skall innan parkeringen påbörjas vid behov uppge registreringsnumret på det fordon som skall parkeras och även försäkra sig om att det parkeringsområde som Applikationen föreslår överensstämmer med kundens verkliga position. Kunden ansvarar alltid själv för att parkeringsobjektet eller positionen är rätt fastställd.

Om Tjänsten, oberoende av anledning, inte är tillgänglig i något parkeringsobjekt eller vid en viss tidpunkt eller Tjänsten av annan orsak inte fungerar när kunden parkerar sitt fordon eller under tiden för parkeringen ansvarar kunden alltid för att vederbörliga parkeringsavgifter betalas på annat sätt som anvisas av den som upprätthåller parkeringsobjektet, till exempel genom att betala för parkeringen i biljettautomaten. Kunden skall förstå att om Tjänsten inte är tillgänglig och Kunden inte kan betala för parkeringen på annat sätt så har Kunden inte rätt att parkera i parkeringsobjektet.

Kunden ansvarar själv för alla avgifter för felparkering och för sådana kostnader och avgifter som har att göra med felaktig parkering och för betalningen av sådana kostnader och avgifter. Om kunden har fått en felparkeringsavgift eller en motsvarande avgift utskriven av ett privat parkeringsövervakningsföretag eller annan motsvarande påföljd som kunden vill reklamera skall kunden alltid rikta reklamationen till den aktör som sköter om parkeringsövervakningen i parkeringsobjektet. Moovy kan vid behov uppge information angående parkeringen till berörda parter för att utreda om felparkeringsavgiften är giltig eller för att utreda annan motsvarande fråga.

Om kunden lägger märke till något fel i Tjänstens funktioner skall kunden omedelbart göra en skriftlig reklamation om felet till Moovys kundbetjäning. Reklamationen skall alltid göras inom två månader från det att kunden fick veta eller borde ha fått veta om nämnda fel. Kunden skall i reklamationen noggrant uppge detaljerna kring felet.

4. Priser och betalningsvillkor

Tjänsten debiterar kunderna för Tjänstens serviceavgifter och för de respektive parkeringsobjektens parkeringsavgifter. Tjänstens serviceprislista finns tillgänglig på Tjänstens webbsidor. Parkeringsprislistorna för de parkeringsobjekt som erbjuds i Tjänsten finns tillgängliga i Tjänsten och/eller i objektet. Alla priser och avgifter inkluderar mervärdesomsättningsskatt, om inte annat meddelas. Det kan ske ändringar i Tjänstens serviceprislista och parkeringsobjektens parkeringsprislistor. Ändringar i Tjänstens serviceprislista träder i kraft tidigast två månader efter att kunden har fått meddelande om prisändringen. Parkeringsobjektens prislistor är deras egna prislistor och Moovy ansvarar inte för ändringar i dessa. Det kan ske ändringar i parkeringsobjektens egna prislistor oberoende av Moovy och utan att de skilt meddelar om det. Betalningen av avgifter i enlighet med Tjänstens serviceprislista och de prislistor som parkeringsobjekten har meddelat Moovy sker på så sätt att Tjänsten debiterar avgiften från det betalkort som kunden har registrerat i Tjänsten.

Genom att använda Tjänsten godkänner kunden att fordran som uppstår till följd av betalningen av kundens serviceavgift och parkeringsavgift övergår till Moovy omedelbart efter att den parkering som kunden påbörjat i Tjänsten har avslutats. Kunden är skyldig att betala den fordran som övergått till Moovy endast till Moovy eller till annan aktör (t.ex. inkassobyrå) som Moovy har uppgett och inte till exempel till det parkeringsobjekt som kunden har använt. De parkeringsavgifter som uppstått till följd av kundens parkering debiteras senast 50 dagar efter avslutad parkering från det betalkort som kunden har registrerat i Tjänsten.

För det fall att det i prislistan angivna priset eller parkeringsavgiften inte har betalats inom utsatt tid debiteras förutom den obetalda avgiften en dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen 4 § 1 mom. från betalningens förfallodatum fram till betalningsdagen. Därtill är kunden skyldig att ersätta de indrivningskostnader som den obetalda fordran föranleder, såsom kostnader för betalningspåminnelser eller andra kostnader som beror på inkassoåtgärder.

5. Ersättningsskyldighet

Moovys ansvar gentemot kunden fastställs i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen och på så sätt att Moovys ersättningsskyldighet alltid begränsas till beloppet för den direkta skada som har åsamkats kunden. Den här ansvarsbegränsningen gäller ändå inte om Moovy har åsamkat skadan uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet.

Moovy ansvarar inte för indirekta skador som åsamkas kunden, såsom förlorad användarnytta eller förlorad vinst. Moovy ansvarar inte heller för skador som uppstår till följd av kundens eget fel eller egen oaktsamhet, kundens apparats funktion eller funktionsfel eller på grund av otillåten användning av enskild kunds inloggningsuppgifter eller på grund av att kunden inte har uppfyllt sina villkorsenliga skyldigheter eller följt Tjänstens anvisningar eller andra bestämmelser som berör parkeringen. Moovy ansvarar inte heller för skador som beror på fel eller avbrott i kommunikationsnätet eller i teleoperatörens verksamhet eller på annan med dessa jämförbar orsak.

Moovy ansvarar inte heller för skada som beror på omständigheterna eller på orsaker som Moovy inte rimligen kan hantera, inklusive till exempel brand, översvämning eller andra naturkatastrofer, krigshandlingar, terrorism, arbetskonflikter, fel, avbrott eller förseningar i telefon-, internet- eller andra kommunikationsnät, avbrott i kollektivtrafiken, olyckor, explosioner, oroligheter, lagstiftning eller myndighetsåtgärder (force majeure).

För att ha fortsatt rätt till skadeersättning skall kunden till Moovy meddela om sina krav på skadeersättning inom rimlig tid efter att kunden har upptäckt att det ligger grund för skadeersättning eller från det att kunden borde ha upptäckt det.

Kunden ansvarar för ersättning av skada som har åsamkats Moovy om skadan beror på kundens fel eller försummelse eller på att kunden inte har följt de skyldigheter som stipuleras i de här villkoren eller andra anvisningar som har getts angående användandet av Tjänsten.

Kunden skall vid fall av skada eller vid hot om skada skrida till sådana åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan som man rimligen kan förutsätta av kunden eller som Moovy ber om.

6. Avsluta och avbryta användandet av Tjänsten

Kunden kan när som helst sluta använda Tjänsten genom att i Applikationen göra en anmälan om uppsägning eller genom att skicka in en skriftlig anmälan om uppsägning till Moovys kundbetjäning. Rätten att använda Tjänsten upphör efter utgången uppsägningstid i slutet av den kalendermånad som följer på den månad då anmälan om uppsägning görs. Uppsägningen av Tjänsten påverkar inte de av kundens skyldigheter som har uppstått innan uppsägningen eller under uppsägningstiden.

Moovy har rätt att med omedelbar verkan avbryta kundens användning av Tjänsten och stänga kundens användarkonto, om kunden på ett avgörande sätt försummar sina skyldigheter såsom de stipuleras i dessa villkor eller använder Tjänsten på ett sätt som kan leda till skada för Tjänsten, Moovy eller tredje part. Moovy har också rätt att avbryta användningen av Tjänsten om kunden inte uppfyller, eller det finns skälig misstanke om att kunden inte kommer att uppfylla sina villkorsenliga betalningsskyldigheter gentemot Moovy eller om kunden inte har registrerat ett giltigt betalkort i Tjänsten eller om kunden har registrerat felaktiga, bristfälliga eller vilseledande uppgifter.

7. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med konsumentskyddslagens bestämmelser angående distansförsäljning rätt att 14 dagar efter registreringen i Tjänsten avbeställa tjänsten genom att meddela Moovys kundbetjäning därom. Ångerrätten gäller oanvänd tjänst. Kunden är trots avbeställningen skyldig att betala Moovy för alla de avgifter i enlighet med prislistan i Tjänsten och de parkeringsavgifter för parkeringsobjekt som kunden har använt innan avbeställningen.

8. Hantering av personuppgifter

Moovy hanterar kundregisteruppgifterna i enlighet med villkoren i bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning samt de nationella dataskyddsbestämmelserna, bland annat för att sköta kundrelationen, utveckla tjänsterna och för marknadsföring i enlighet med det vid respektive tidpunkt giltiga dataskyddsregistret för kundregistret. Moovy iakttar alltid särskild försiktighet vid hanteringen av personuppgifter. Innan kunden registrerar sig i Tjänsten skall kunden bekanta sig med Tjänstens dataskyddsregister, som finns i Applikationen och på Moovys webbsidor och godkänna den hantering av personuppgifter som användningen av Tjänsten förutsätter. Kunden har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtycke till hanteringen av personuppgifter. Om kunden tar tillbaka samtycket kan det ändå påverka möjligheterna att använda Tjänsten.

9. Direktmarknadsföring

Moovy kan med kundens samtycke till kunden skicka nyhetsbrev om andra tjänster och produkter som Moovy tillhandahåller samt kundmeddelanden som berör användningen av Tjänsten samt vidarebefordra kundens uppgifter till sådana samarbetspartners, vars verksamhet på något sätt tangerar Moovys verksamhet eller utbud så att dessa kan skicka erbjudanden till kunden om sin egen verksamhet.

Kunden kan ta tillbaka sitt samtycke i Applikationen. Annullerat samtycke påverkar inte Moovys rätt att till kunden skicka information som berör förvaltningen eller produktionen av Tjänsten.

10. Ändringar och överföring

Moovy har rätt att göra ändringar i dessa avtalsvillkor. Moovy meddelar kunden på förhand i Applikationen om ändringarna och de vid respektive tidpunkt gällande avtalsvillkoren finns tillgängliga i Applikationen samt på Moovys webbsidor. Ifall kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att Moovy har informerat om ändringar i avtalsvillkoren anses kunden ha godkänt ändringarna.

Moovy har rätt att utan kundens samtycke antingen delvis eller i sin helhet överföra de rättigheter och skyldigheter som Moovy enligt dessa villkor har. Moovy har också rätt att använda sig av underleverantörer för att producera Tjänsten. Kunden har inte rätt att utan Moovys på förhand givna skriftliga tillstånd överföra de rättigheter och skyldigheter som kunden enligt dessa villkor har.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

På det avtal som berör användningen av Tjänsten och på tolkningen av dess villkor tillämpas Finlands nationella lagstiftning, förutom dess lagvalsregler. Alla tvister, åsiktsskillnader eller krav som har att göra med användningen av Tjänsten skall i första hand lösas genom avtal mellan parterna. Om parterna inte kan nå enighet kan kunden föra tvisteärendet till Konsumenttvistenämnden för behandling genom att till Konsumenttvistenämnden skicka in en skriftlig begäran om avgörande. Meningsskiljaktigheter kan också lösas i allmän underrätt i första instans på den ort där konsumenten har sin hemvist.

12. Kundbetjäning

Kontaktuppgifterna till Moovys kundbetjäning hittar du i Applikationen samt på Moovys webbsidor.


Moovys serviceprislista

Utöver parkeringsavgiften betalar användaren av parkeringsappen en serviceavgift. Moovys prissättning är tydlig.

Moovys serviceavgift är 0,49 €/avgiftsbelagd parkeringshändelse.

I Moovy finns dessutom ett betalningstak för serviceavgifterna. Tack vare taket är serviceavgifterna under en kalendermånad högst 4,90 €/användare/betalkort. Ingen månadsavgift!

Parkerings- och serviceavgifterna i Moovy debiteras i per parkeringshändelse, med varje parkering som sin egen avgift, i regel dagen efter parkeringen från det betalkort som lagts till tjänsten. Summan som debiteras är objektets parkeringsavgift + 0,49 €/parkeringshändelse. Serviceavgiften debiteras inte om parkeringsavgiften är 0 €.