Sopimusehdot

Moovy-pysäköintipalvelun yleiset kuluttajasopimusehdot

1. Soveltamisala

Nämä sopimusehtoja sovelletaan Finnpark Oy:n, y-tunnus: 0155063-7, osoite: Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, tarjotessa digitaalista Moovy -pysäköintipalvelua kuluttaja-asiakkaille Suomessa.

Moovy -pysäköintipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamisessa noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä, kuluttajan kanssa erikseen sovittuja sopimusehtoja sekä näitä yleisiä kuluttajasopimusehtoja. Jos edellä mainituissa ehdoissa on eroja, määräytyy ehtojen etusijajärjestys edellä olevan järjestyksen mukaan.

Palvelun tarjoamista ja käyttöä koskeva sitova sopimus Finnpark Oy:n (jäljempänä ”Moovy”) ja asiakkaan välillä syntyy, kun asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi joko sen verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa (jäljempänä ”Sovellus”) ja samalla ilmoittaa hyväksyvänsä nämä yleiset kuluttajasopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Palvelun käyttö

Palvelu on kuluttajille tarkoitettu digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa saumattoman ja mahdollisimman helpon liikkumisen ja pysäköinnin erilaisissa kohteissa. Palvelun saa käyttöönsä lataamalla mobiililaitteeseen Sovelluksen ja rekisteröitymällä Sovelluksessa Palvelun käyttäjäksi. Asiakkaan tulee antaa Sovelluksen pyytämät tiedot, jotka voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä vähintään yhden ajoneuvon rekisteritunnus sekä maksukortin tiedot. Asiakkaan antama puhelinnumero toimii käyttäjätunnuksena. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua niin kauan kuin hänellä on Palvelussa aktiivinen käyttäjätili ja hän täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Palvelun käyttäminen edellyttää, että asiakas hyväksyy myös sijaintitietojensa käyttämisen.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on asiakkaan käytettävissä. Jos Palvelun toimittaminen viivästyy asiakkaan vastuulla olevasta syystä, katsotaan Palvelu toimitetuksi, kun Moovy on tehnyt sen, mitä Palvelun saattaminen asiakkaan käytettäväksi Moovyltä edellyttää. Ennen Palvelun toimittamista Palvelun maksunvälittäjä varmentaa asiakaan Sovellukseen ilmoittaman maksukortin toimivuuden tekemällä maksukortille 0,10 €:n katevarauksen, mikä puretaan tai huomioidaan asiakkaan ensimmäisessä veloituksessa hinnan alennuksena. Moovy ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Palveluun rekisteröitynyt asiakas voi käyttää Palvelua siihen liittyneissä pysäköintikohteissa. Palveluun liittyneet pysäköintikohteet asiakas voi tarkistaa Sovelluksesta. Pysäköintipaikan käyttämistä koskeva sopimussuhde syntyy Palvelun käyttämisestä huolimatta aina pysäköintikohteeseen pysäköivän asiakkaan ja kyseisen pysäköintikohteen välille Moovyn toimiessa ainoastaan Palvelun toimittajana ja sitä koskevan Sovelluksen ylläpitäjänä.

Osana Palvelua ja sen yhteydessä asiakkaille voidaan tarjota myös lisäpalveluja, joista osa voi olla maksullisia. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi valitun pysäköintiajan päättymistä koskevan muistutuksen saaminen tai kuitin vastaanottaminen pyynnöstä. Palveluun rekisteröityessään asiakas hyväksyy sen, että Moovy voi lähettää asiakkaalle lisäpalveluita koskevaa ja muuta asiakasviestintää asiakkaan yhteystietoja käyttäen. Lisäksi mikäli asiakas on Palveluun rekisteröityessään antanut suoramarkkinointiluvan, voivat myös Moovyn yhteistyökumppanit lähettää asiakkaalle tarjouksia omista palveluistaan.

Palvelu on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta käyttökatkoja voi aiheutua päivitysten tai muutos- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. Asiakas hyväksyy sen, että Palvelun toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä. Asiakas hyväksyy myös sen, että Moovy voi tarvittaessa muuttaa Palvelun teknisiä järjestelmiä tai korvata niitä uusilla toiminnoilla ja tehdä palveluun muita muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Moovyllä on myös oikeus sulkea, estää tai keskeyttää Palvelu tai rajoittaa sen käyttöä, jos asiakas sitä pyytää tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Moovy ilmoittaa muutoksista, keskeytyksestä tai rajoituksesta asiakkaalle Sovelluksessa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla hyvissä ajoin etukäteen tai, jos se ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Moovy on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Moovy ei vastaa mistään vahingoista, joka asiakkaalle syntyy sen vuoksi, että Palvelu on pois käytöstä tai sisältää virheitä, lukuun ottamatta väärin tehtyjä veloituksia.

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Moovyn tai sen yhteistyökumppaneiden omistamia. Moovy myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakkaalle ei Palvelun käytön perusteella siirry mitään muita oikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, myöntää käyttölupia, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien Palveluun liittyviä ohjelmistoja. Myöskään ohjelmistojen lähdekoodin purkaminen ei ole sallittua.

Palvelun palvelusisältö on kuvattu tarkemmin Moovyn verkkosivuilla osoitteessa www.moovy.fi sekä Sovelluksessa.

3. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa siitä, että hän antaa rekisteröitymisen yhteydessä Palvelun pyytämät tiedot oikeansisältöisinä ja ajantasaisina. Asiakas vastaa myös muuttuneiden tai virheellisten tietojensa päivittämisestä Palveluun. Erityisen tärkeää on, että asiakas välittömästi ilmoittaa puhelinnumeronsa muuttumisesta, ja että asiakas välittömästi poistaa Palvelusta sellaisen ajoneuvon rekisteritunnuksen johon hänellä ei enää ole hallintaoikeutta, jotta aikaisemman puhelinnumeron uusi käyttäjä tai ajoneuvon uusi haltija ei pysty käyttämään asiakkaan käyttäjätiliä. Moovy ei missään tilanteessa vastaa virheistä rekisteröidyissä tiedoissa tai virheellisistä asiakastiedoista johtuvista veloituksista.

Asiakas vastaa myös siitä, että Palveluun rekisteröity maksukortti on voimassa eikä sen käyttöä ole estetty, ja että siihen mahdollisesti liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta. Asiakkaan tulee toimittaa Palveluun ajantasaiset tiedot uudesta maksukortista viimeistään rekisteröidyn maksukortin voimassaoloajan päättymistä edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Lisäksi asiakas vastaa siitä, että asiakas säilyttää ja käyttää henkilökohtaisia kirjautumistietojaan turvallisesti, eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin saata niitä kolmannen henkilön käyttöön. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Moovylle, jos asiakkaalla on syytä epäillä, että luvaton henkilö on saanut asiakkaan kirjautumistiedot tietoonsa. Asiakas ei vapaudu vastuusta, jos Palvelua on asiakkaan laitteilla tai tunnuksilla tai muutoin käyttänyt tosiasiassa kolmas osapuoli.

Asiakas vastaa itse siitä, että asiakkaan käyttämä älypuhelin tai muu mobiililaite toimii asianmukaisesti ja on yhteensopiva Sovelluksen kanssa, ja että asiakkaan käytössä on asianmukaisesti päivitetty versio Sovelluksesta. Sovelluksen käyttövaatimukset asiakas voi tarkistaa Palvelun verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Moovyn Palvelun käytöstä antamia ohjeita. Asiakas on lisäksi aina velvollinen noudattamaan soveltuvia lakeja ja muita vastaavia säännöksiä, sekä kunkin pysäköintikohteen asettamia omia ohjeita ja sääntöjä, kuten sallittua pysäköinnin enimmäisaikaa. Liikennemerkein osoitetut pysäköintisäännökset ja pysäköintikohteen omat ohjeet ja säännökset pätevät Sovelluksessa esitettyjen säännöksien edellä. Jos Moovyllä on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään näiden sopimusehtojen vastaisesti, on Moovyllä oikeus estää Palvelun käyttö ilman korvausvelvollisuutta.

Käyttäessään Palvelua järjestelmään liitetyissä pysäköintikohteissa asiakkaan tulee sekä aloittaa että lopettaa pysäköinti Sovelluksessa sellaisissa pysäköintikohteissa, missä Sovellus ei automaattisesti aloita ja lopeta pysäköintiä. Asiakkaan tulee varmistaa Sovelluksen tiedoista, että hänen tarkoittamansa pysäköinti on aloitettu ja lopetettu oikein. Asiakkaan on ennen pysäköinnin aloittamista tarvittaessa määritettävä pysäköitävän ajoneuvon rekisteritunnus ja myös varmistuttava siitä, että Sovelluksen ehdottama pysäköintikohde vastaa asiakkaan todellista sijaintia. Asiakas vastaa aina itse siitä, että pysäköintikohde tai sijainti on määritetty oikein.

Mikäli Palvelu ei mistä tahansa syystä ole saatavilla jossakin pysäköintikohteessa tai jonakin aikana tai Palvelu ei jostakin muusta syystä toimi asiakkaan pysäköidessä ajoneuvonsa tai pysäköinnin aikana, on asiakas aina vastuussa asianmukaisten pysäköintimaksujen suorittamisesta muulla pysäköintikohteen ylläpitäjän ohjeistamalla tavalla, esimerkiksi maksamalla pysäköinti lipukeautomaattia käyttäen. Asiakkaan tulee ymmärtää, että mikäli Palvelu ei ole saatavilla, eikä Asiakas kykene maksamaan pysäköintiään muutakaan keinoa käyttäen, Asiakkaalla ei ole oikeutta pysäköidä pysäköintikohteessa.

Asiakas vastaa itse kaikista pysäköintivirhemaksuista ja sellaisista kuluista ja veloituksista, jotka liittyvät virheelliseen pysäköintiin ja tällaisten kulujen ja veloitusten maksamisesta. Mikäli asiakas on saanut pysäköintivirhemaksun tai sitä vastaavan yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen määräämän maksun tai niitä vastaavan muun seuraamuksen, josta asiakas haluaa reklamoida, asiakkaan tulee aina kohdistaa reklamaatio pysäköintikohteen pysäköinninvalvontaa hoitavalle taholle. Moovy voi tarvittaessa antaa pysäköintiä koskevia tietoja asianosaisille pysäköintivirhemaksun oikeellisuuden tai muun vastaavan seikan selvittämiseksi.

Havaitessaan jokin virheen Palvelun toiminnassa, asiakkaan tulee välittömästi tehdä virhettä koskeva kirjallinen reklamaatio Moovyn asiakaspalveluun. Reklamaatio tulee aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseisestä virheestä. Asiakkaan on reklamaatiossaan yksilöitävä virhe tarkasti.

4. Hinnat ja maksuehdot

Palvelun asiakkailta veloittamat maksut koostuvat Palvelun palvelumaksuista ja pysäköintikohdekohtaisista pysäköintimaksuista. Palvelua koskeva palveluhinnasto on saatavissa Palvelun verkkosivuilta. Palvelussa tarjolla olevien pysäköintikohteiden pysäköintihinnastot ovat saatavilla Palvelussa ja/tai kohteessa. Kaikki hinnat ja maksut sisältävät arvonlisäveron, ellei erikseen toisin mainita. Palvelun palveluhinnasto ja pysäköintikohteiden pysäköintihinnastot voivat muuttua. Palvelun palveluhinnaston muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu asiakkaalle. Pysäköintikohteiden hinnastot ovat niiden omia hinnastoja, joista ja joiden muutoksista Moovy ei vastaa. Pysäköintikohteiden omat hinnastot voivat muuttua Moovystä riippumatta ja erikseen ilmoittamatta. Palvelun palveluhinnaston ja pysäköintikohteiden Moovylle ilmoittamien hinnastojen mukaisen maksun maksaminen tapahtuu siten, että Palvelu veloittaa maksun asiakkaan Palveluun rekisteröimältä maksukortilta.

Palvelua käyttäessään asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan palvelumaksun ja pysäköintimaksun maksamiseen perustuvat saatavat siirtyvät Moovylle välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan Palvelussa aloittama pysäköinti päättyy. Asiakas on velvollinen maksamaan Moovylle siirretyn saatavan ainoastaan Moovylle tai sen ilmoittamalle muulle taholle (esim. perintätoimisto), eikä esimerkiksi käyttämälleen pysäköintikohteelle. Asiakkaan pysäköintiin perustuvat pysäköintimaksut veloitetaan asiakkaan Palveluun rekisteröidyltä maksukortilta viimeistään 50 päivää pysäköinnin päättymisen jälkeen.

Mikäli hinnaston mukaista hintaa tai pysäköintimaksua ei suoriteta ajallaan, peritään maksamattomasta maksusta korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa maksun eräpäivästä maksupäivään asti. Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan maksamattoman saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut, kuten maksumuistutuksista tai muista perintätoimista aiheutuneet kulut.

5. Korvausvelvollisuus

Moovyn vastuu suhteessa asiakkaaseen määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja siten, että Moovyn korvausvelvollisuus rajoittuu aina asiakkaalle aiheutuneen välittömän vahingon määrään. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, jos Moovy on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan.

Moovy ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista kuten käyttöhyödyn menettämisestä eikä voiton menetyksestä. Moovy ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on asiakkaan oma virhe tai huolimattomuus, asiakkaan laitteen toiminta tai toimintahäiriö tai asiakaskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö tai se, että asiakas ei ole täyttänyt näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai noudattanut Palvelun ohjeita tai pysäköintiä koskevia muita määräyksiä. Moovy ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on virhe tai keskeytys viestintäverkossa tai teleoperaattorin toiminnassa tai muu näihin syihin verrattava syy.

Moovy ei ole vastuussa myöskään vahingosta, jonka syynä ovat olosuhteet tai syyt, joita Moovy ei voi kohtuudella hallita, mukaan lukien esimerkiksi tulipalot, tulvat tai muut luonnonkatastrofit, sotatoimet, terrorismi, työtaistelut, viat, keskeytykset tai viivästykset puhelin-, Internet- tai muissa viestintäverkoissa, julkisen liikenteen keskeytykset, onnettomuudet, räjähdykset, levottomuudet, lainsäädäntö ja viranomaisten toimet (force majeure).

Asiakkaan on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen ilmoitettava vahingonkorvausvaatimuksestaan Moovylle kohtuullisessa ajassa korvausvaatimuksen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.

Asiakas vastaa sellaisten Moovylle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on asiakkaan virhe tai laiminlyönti tai se, ettei asiakas ole noudattanut näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita Palvelun käytöstä annettuja ohjeita.

Asiakkaan on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin toimiin, joita asiakkaalta voidaan kohtuudella edellyttää tai joita Moovy pyytää.

6. Palvelun käytön lopettaminen ja keskeyttäminen

Asiakas voi koska tahansa lopettaa Palvelun käytön tekemällä lopettamista koskevan irtisanomisilmoituksen Sovelluksessa tai toimittamalla sen kirjallisena Moovyn asiakaspalveluun. Palvelun käyttöoikeus päättyy irtisanomisilmoituksen tekemiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Palvelun irtisanominen ei vaikuta niihin asiakkaan velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomisen tekemistä tai irtisanomisajan kuluessa.

Moovylla on oikeus välittömästi keskeyttää asiakkaan Palvelun käyttö ja sulkea asiakkaan käyttäjätili, jos asiakas rikkoo olennaisesti näiden ehtojen mukaista velvoitettaan tai käyttää Palvelua tavalla, josta voi aiheutua vahinkoa Palvelulle, Moovylle tai kolmannelle taholle. Moovylla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö myös, jos asiakas ei täytä, tai on olemassa perusteltu syy epäillä, ettei asiakas tule täyttämään näiden ehtojen mukaista maksuvelvoitteitaan Moovylle, tai jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa maksukorttia rekisteröitynä Palveluun, tai asiakas on rekisteröinyt Palveluun virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

7. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevien säännösten mukaisesti oikeus 14 päivän kuluessa Palveluun rekisteröitymisestään peruuttaa palvelu ilmoittamalla siitä Moovyn asiakaspalveluun. Peruuttamisoikeus koskee käyttämätöntä palvelua. Asiakas on peruuttamisesta huolimatta velvollinen maksamaan Moovylle kaikki ne Palvelun palveluhinnaston mukaiset maksut ja käyttämiensä pysäköintikohteiden pysäköintimaksut, jotka ovat syntyneet ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä.

8. Henkilötietojen käsittely

Moovy käsittelee EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten sekä kansallisten tietosuojasäännösten edellytyksin asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Moovy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Asiakkaan tulee ennen Palveluun rekisteröitymistä perehtyä Sovelluksesta ja Moovyn verkkosivuilta löytyvään Palvelun tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä Palvelun käytön vaatimien henkilötietojensa käsittely. Asiakkaalla on aina oikeus perua henkilötietojen käyttöön antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa Palvelun käyttömahdollisuuteen.

9. Suoramarkkinointi

Moovy voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista Moovyn tuottamista palveluista ja tuotteista sekä Palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita ja välittää asiakkaan tietoja sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa Moovyn toimintaan tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää asiakkaalle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia.

Asiakas voi perua antamansa suostumuksen Sovelluksessa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta Moovyn oikeuteen lähettää asiakkaalle Palvelun hallinnointia tai sen tuottamista koskevaa tietoa.

10. Muutokset ja siirtäminen

Moovylla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle Sovelluksessa etukäteen ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Sovelluksessa sekä Moovyn verkkosivuilla. Mikäli asiakas jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun tieto sopimusehtojen muutoksesta on ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen tehdyt muutokset.

Moovylla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa joko osittain tai kokonaan ilman asiakkaan suostumusta. Moovylla on myös oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Moovyn etukäteistä kirjallista lupaa.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käyttöä koskevaan sopimukseen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki Palveluun liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisellä sopimuksella. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, voi asiakas olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Ellei riita-asia ratkea kuluttajaneuvonnassa, voi asiakas saattaa riita-asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla riita-asiaa koskeva kirjallinen ratkaisupyyntö Kuluttajariitalautakunnalle. Erimielisyydet voidaan myös ratkaista kuluttaja-asiakkaan oman kotipaikan mukaan määräytyvässä yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

12. Asiakaspalvelu

Moovyn asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Sovelluksesta sekä Moovyn verkkosivuilta.


Moovyn palveluhinnasto

Pysäköintimaksun lisäksi pysäköintisovellusten käyttäjät maksavat palvelumaksua. Moovyssa on selkeä hinnoittelu.

Moovyn palvelumaksu on 0,49 €/maksullinen pysäköintitapahtuma.

Lisäksi Moovyssa on palvelumaksujen maksukatto, jonka ansiosta palvelumaksut voivat olla maksimissaan kalenterikuukaudessa 4,90 €/käyttäjä/maksukortti. Ei kuukausimaksua!

Moovyssa pysäköinti- ja palvelumaksut veloitetaan palveluun lisätyltä maksukortilta jälkikäteen. Veloitettava summa on kohteen pysäköintimaksu + 0,49 €/pysäköintitapahtuma. Palvelumaksua ei veloiteta, jos pysäköintimaksu on 0 €.