Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Finnpark Oy
Yrityksen postiosoite: PL 15, 33211 Tampere
Yrityksen Y-tunnus: 0155063-7
Sähköposti rekisterikyselyille: asiakaspalvelu@finnpark.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mikko Paavola
Sähköposti: asiakaspalvelu@finnpark.fi
Puhelin: +358 3 387 800

3. Rekisterin nimi

Moovy-palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Moovy-palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Moovy-palvelua käyttävän asiakkaan asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakassopimuksen, laskutustietojen ja käyttöoikeuksien hallinta, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, sekä mielipide- ja markkinatutkimukset.
Ajoneuvojen rekisteritunnuksia käsitellään myös asiakkaan pysäköintitapahtuman veloituksen kohdentamiseen kyseiselle asiakkaalle, minkä lisäksi niihin perustetaan pääsyoikeustarkastus ja niiden avulla ohjataan kulunvalvontalaitteita ja tehdään asiakkaan sisään- ja ulosajo sujuvammaksi. Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan myös käyttää pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen ja pysäköintitapahtuman kohdentamiseen asiakkaalle.
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.
Moovy-sovelluksen kautta tapahtuva digitaalisen Moovy-palvelun käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR). Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan antama suostumus, asiakkaan ja Finnpark Oy:n välinen sopimus sekä asiakkaan asiakassuhteeseen perustuva Finnpark Oy:n oikeutettu etu.
Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän liiketoiminnan kannalta ja palveluiden tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta.

5. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät sekä niihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Finnpark Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröityessään Moovy -palveluun.
Rekisteriin talletetaan asiakkaan ilmoittaman ajoneuvon rekisteritunnus, jotka yhdistetään asiakkaan ilmoittamaan asiakkaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroihin, sähköpostiosoitteisiin sekä asiakkaan tilaamiin ja käyttämiin palveluihin, tuotteisiin sekä tilaus- ja laskutustietoihin. Myös asiakkaan sijaintitietoja sekä ajokorttiluokka ja teknisiä tietoja ajoneuvosta voidaan tallentaa tarvittaessa. Sähköisistä palveluista talletetaan käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.
Moovy-palvelun käyttäjiltä kerätään lisäksi mahdollisesti valokuvia pysäköintiin käytettyjen ajoneuvojen rekisteritunnuksista teknisesti kameratekniikalla sekä pysäköintitapahtuman ajaksi että pysäköintitapahtumalokiin tallennettaviksi. Näitä tietoja käytetään kulunvalvonnan ohjaamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi. Lisäksi pysäköintitapahtumasta kerätään tiedot käytetystä pysäköintilaitoksesta tai -alueesta sekä pysäköinnin aloitus- ja lopetusajankohdasta. Rekisteritunnusta käytetään myös kohdentamaan pysäköintitapahtuman veloitus kyseiselle asiakkaalle.
Rekisteri sisältää myös viestinnän ja asiakaspalvelun toteuttamiseen liittyviä tietoja sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut sekä asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
Luovuttamalla henkilötietojansa Moovy-palveluun asiakas hyväksyy sen, että tietoja käytetään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Asiakkaiden henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään Moovy-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
Asiakasta ja asiakkaan käyttämää ajoneuvoa, sen rekisteritunnuksia ja asiakkaan ajokorttiluokkaa koskevia tietoja voidaan hakea myös Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
Asiakastietoja voidaan kerätä myös ohjelmallisten evästeiden tai teknisten laitteiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
Lyhytaikaispysäköinnissä väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan ja haltijan yhteystiedot voidaan kerätä Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja asiakkaista luovutetaan yhteistyökumppaneille, kuten kaupunkien pysäköinnin valvojille, sekä muille tahoille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin.
Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan kuitenkin luovuttaa pysäköinninvalvontaan ajoneuvon pysäköintioikeuden voimassaolon selvittämiseksi ja ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa Trafille ajoneuvon tietojen ja omistajan tai haltijan osoitetietojen selvittämiseksi. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Trafille myös asiakkaan ajokorttiluokan selvittämiseksi.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
Tilastollisia palvelun käyttötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

8. Tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Evästeet

Evästeiden avulla parannetaan palveluiden asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu asiakkaan käyttämään matkapuhelimeen tai tietokoneelle. Evästeen avulla Moovy-palvelu tunnistaa asiakkaan matkapuhelimen tai tietokoneen. Evästeiden avulla palvelua voidaan muokata vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Asiakas voi estää evästeiden käyttämisen tai poistaa ne käytöstä. Evästeiden käytön kieltäminen voi haitata Moovy-palvelun käyttöä ja toimintaa.

10. Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finnparkilla on käytössään tietoturvapolitiikka. Tietoturvapolitiikka määrittää ne periaatteet, joilla tietoja käsitellään ja kuinka tiedot on suojattu.
Moovy -palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta ETA-alueella. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

12. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa veloituksetta kerran vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.
Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, voi asiakas koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle joko Moovy-sovelluksen kautta tai edellä mainittuja rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Koska Moovy-palvelun käyttö edellyttää asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.
Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

13. Suoramarkkinointi

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista Moovyn tuottamista palveluista ja tuotteista sekä Moovy-palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita ja välittää asiakkaan tietoja sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa rekisterinpitäjän toimintaan tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää asiakkaalle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia.
Asiakas voi perua antamansa suostumuksen Moovy-sovelluksessa.

14. Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.