Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Företagets namn: Finnpark Ab
Företagets postadress: PB 15, 33211 Tammerfors
Företagets FO-nummer: 0155063-7
E-post för registerförfrågningar: asiakaspalvelu@finnpark.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Mikko Paavola
E-post: asiakaspalvelu@finnpark.fi
Telefon: +358 3 387 800

3. Registrets namn

Tjänsten Moovys parkerings- och kundregister

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Syftet med hanteringen av personuppgifter som finns i tjänsten Moovys parkerings- och kundregister är att ombesörja, hantera och upprätthålla kundförhållandet till de kunder som använder tjänsten Moovy, hantera kundavtal, faktureringsuppgifter och nyttjanderätter, säkerställa kundtransaktioner, utveckla kundbetjäning och affärsverksamhet
samt använda uppgifterna för kundkommunikation och marknadsföring.

Fordonens registreringsnummer behandlas också för att kunna debitera rätt kund för rätt parkeringshändelse och för att kontrollera tillträdesrätt. Med hjälp av registreringsnumren styrs dessutom anordningarna för tillträdeskontroll och gör in- och utfarten smidigare till parkeringsplatsen smidigare för kunden. Fordonets registreringsnummer kan också användas vid parkeringsövervakning för att kontrollera att fordonet har giltig parkeringsrätt samt för att rikta parkeringshändelsen till rätt kund.

Personuppgifterna i registret kan också användas för att reda ut missbruk i samband med parkeringstjänsten.

För att kunna använda den digitala tjänsten Moovy via applikationen Moovy måste man ange sina personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter grundar sig på nationell lagstiftning och EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Hanteringen av personuppgifterna grundar sig på kundens samtycke, avtalet mellan kunden och Finnpark Ab samt det berättigade intresse som uppstår för Finnpark Ab till följd av kundförhållandet med kunden.

Personuppgifterna hanteras endast i den mån det är nödvändigt med tanke på den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet och för att kunna erbjuda tjänsterna. Eftersom hanteringen av personuppgifter grundar sig på kundens samtycke har kunden när som helst rätt att återkalla
sitt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar ändå inte hanteringens lagenlighet före återkallandet.

5. Uppgifter som registreras, uppgiftskategorier och hanteringsgrunder

Vi samlar in och hanterar personuppgifter om Finnpark Ab:s kunder som uppger sina personuppgifter när de registrerar sig i tjänsten Moovy och använder tjänsten Moovy.

På basis av avtalet och kundens samtycke sparas de personuppgifter som krävs för att ta i bruk och använda tjänsten Moovy, dvs. registreringsnumret till de fordon som kunden har uppgett och som kopplas till kundens namn, adress, telefonnummer, e-postadress som kunden har uppgett samt till de tjänster och produkter som kunden har beställt och använt samt till abonnemangs-, fakturerings- och betalningsuppgifterna. Av de elektroniska tjänsterna sparas användarnamn, lösenord och annan eventuell identifierande beteckning. I fråga om företagskunder sparas i registret företagets FO-nummer och kontaktpersonens kontaktuppgifter.

Med stöd av avtalet och kundens samtycke samlar vi av tjänsten Moovys användare tekniskt med hjälp av kamerateknik eventuellt fotografier på de fordons registreringsnummer som har använts för parkering, både för den tid som parkeringen pågår och för att sparas i parkeringshändelseloggen. Dessa uppgifter används för att styra tillträdesanordningen och för att identifiera kunden. Dessutom sparar vi uppgifter om parkeringsanläggningen eller -området som har använts för parkeringshändelsen samt när parkeringen påbörjades och avslutades. Registreringsnumret används också för att debitera rätt kund för parkeringshändelsen.

Registret innehåller också uppgifter som behövs för kommunikation och kundbetjäning såsom inspelade kundbetjäningssamtal. På basis av samtycket kan kundens namn och kontaktuppgifter hanteras också när kund- och marknadsföringsmeddelanden skickas ut.

Kundens namn och kontaktuppgifter, registreringsnumren på kundens fordon, uppgifter om fordonsparkeringar samt kundens beställnings-, fakturerings- och betalningsuppgifter samt inspelningar av kundbetjäningssamtal kan också
på basis av det berättigade intresset behandlas i tjänsten Moovys utvecklingssyfte eller för att trygga den personuppgiftsansvariges rättsliga ställning.

För att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter kan också personuppgifter, såsom uppgifter om kundens betalningstransaktioner i den omfattning som bokföringslagen förutsätter, hanteras.

Genom att uppge sina personuppgifter i tjänsten Moovy samtycker kunden till att uppgifterna hanteras i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

6. Langenliga informationskällor

Registrets lagenliga och huvudsakliga informationskälla är de uppgifter som kunderna själv har uppgett. Kundernas person- och fordonsuppgifter samlas in i samband med registreringen i tjänsten Moovy av den som registrerar sig. Dessutom kan vi också samla in kunduppgifter av kunderna själva per telefon, via inmatningskort, internet, e-post eller på annat motsvarande sätt. I samband med användning av tjänsten Moovy samlar vi också in registreringsnummer tekniskt med hjälp av kamerateknik på sådana fordon som används för parkering.

Kunduppgifter kan också samlas in med hjälp av programmerade kakor (cookies) eller tekniska apparater eller andra motsvarande tekniker.

I samband med misstanke om missbruk vid korttidsparkering kan vi inhämta fordonets ägares och innehavares kontaktuppgifter från Traficoms fordonstrafikregister.

7. Langenligt utlämnande av uppgifter

Uppgifter om kunderna kan lämnas ut till samarbetspartner, såsom städernas parkeringsövervakare, samt till andra aktörer som fungerar som handläggare av den personuppgiftsansvariges personuppgifter, om tjänstens verksamhet kräver det.

Utan den berördas uttryckliga samtycke överlämnas inte personuppgifter till tredje part för direktmarknadsföringsändamål eller opinions- eller marknadsföringsundersökningar eller för andra motsvarande utredningar.

Fordonets registreringsnummer kan överlåtas till parkeringsövervakningen för att utreda om fordonet har giltig rätt till parkering och till Traficom för att utreda uppgifter angående fordonet och ägarens eller innehavarens adressuppgifter.

Uppgifter i registret kan överlämnas till myndigheterna i den mån myndigheterna på basen av lagstiftning har rätt till dem.

Personuppgifter överlämnas inte i annan än ovan nämnda avsikt, såvida inget annat föreskrivs i lag.

Tjänstens statistiska användaruppgifter kan överlämnas till tredje part i en sådan form att enskilda personuppgifter inte kan identifieras.

8. Överlämning av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter som den personuppgiftsansvarige hanterar förvaras på en server inom Europeiska unionen. Personuppgifter kan dock överlämnas utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES), om till exempel tjänsteleverantören är belägen utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer den personuppgiftsansvarige att dataöverföringen sker inom ramen för tillämpliga dataskyddsbestämmelser, såsom EU-kommissionens beslut om tillräcklig dataskyddsnivå.

9. Kakor (Cookies)

Med hjälp av kakorna förbättrar vi kundupplevelserna för tjänsterna och samlar in uppgifter för analys och marknadsföring. Kakorna sparas på den mobiltelefon eller dator som kunden använder. Med hjälp av kakorna identifierar tjänsten Moovy kundens mobiltelefon eller dator. Med hjälp av kakorna kan vi anpassa tjänsten så att den bättre motsvarar kundens behov. Kunden kan förhindra användningen av kakor eller ta dem ur bruk. Att förhindra användningen av kakor kan påverka användningen av tjänsten Moovy och dess funktioner på ett negativt sätt.

10. Uppgifternas förvaringstid

Kundernas personuppgifter förvaras endast under den tid som avsikten med hanteringen förutsätter eller så länge som lagen så förutsätter av den personuppgiftsansvarige. I allmänhet förvaras de personuppgifter som kunden uppgett tills kundförhållandet upphör. Inspelningar av kundbetjäningssamtal förvaras dock i regel endast i 12 månader, om inte lagstiftningen förutsätter att inspelningarna förvaras längre eller om den personuppgiftsansvarige inte har ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.

När kundförhållandet upphör eller kunden lämnar sin begäran om radering av personuppgifter till den personuppgiftsansvarige, raderas personuppgifterna och uppgifterna om parkeringshändelser anonymiseras. Uppgifterna förvaras dock längre än så till den del som lagstiftningen (såsom bokföringslagen) eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (såsom framläggande av rättsanspråk på den personuppgiftsansvariges betalningsfordringar) kräver det. Anonymiserade uppgifter kan förvaras tills vidare.

11. Principerna för skydd av registret

Finnpark har en informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicyn definierar de principer enligt vilka uppgifterna hanteras och hur de skyddas.

Tjänsten Moovys parkerings- och kundregister upprätthålls som en teknisk inspelning av registerupprätthållaren eller en av denne befullmäktigad aktör inom EES-området.

Datasystemet är skyddat mot externa dataintrång med vederbörliga tekniska skydd. Registret används enbart av personer till vars arbetsuppgifter det hör att använda registret. Användningen av registret övervakas med hjälp av individuella användarnamn och lösenord. Den personuppgiftsansvariges personal är bunden av tystnadsplikt.

12. Rätt att kontrollera och korrigera uppgifter samt besvärsrätt

Kunden har rätt att en gång om året utan extra kostnad få tillgång till sina egna uppgifter i registret. Om kunden vill använda sig av rätten att kontrollera uppgifterna fler än en gång om året har den personuppgiftsansvarige rätt att uppbära en skälig avgift, som täcker de direkta kostnaderna för att kontrollera uppgifterna. En skriftlig begäran om kontroll av uppgifterna ska inlämnas till den ovan nämnda person som har hand om personuppgiftsregistret. Innan uppgifterna lämnas ut ska kundens identitet bestyrkas med ett identitetsbevis med foto eller så vidtas andra behövliga åtgärder för att försäkra sig om att uppgifterna inte lämnas ut till någon annan än kunden själv.

Om kunden upptäcker att personuppgifterna i registret är felaktiga, bristfälliga eller att de har hanterats på sätt som strider mot registrets syfte eller mot tillämplig lagstiftning kan kunden med hjälp av ovanstående e-postadress be den personuppgiftsansvarige att korrigera, förhindra, begränsa eller radera personuppgifterna i fråga.

Då hanteringen av personuppgifter baserar sig på kundens samtycke kan kunden när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige om det antingen via applikationen Moovy eller genom att vända sig till den personuppgiftsansvarige med hjälp av ovan nämnda kontaktuppgifter. Eftersom användningen av tjänsten Moovy förutsätter hantering av kundens personuppgifter godkänner kunden att återkallandet av samtycke till hantering av personuppgifter kan hindra kunden från att använda tjänsten.

Om kunden upptäcker att hans eller hennes rättigheter som grundar sig på EU:s dataskyddsförordning har kränkts har han eller hon rätt att besvära sig till tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheten är Dataombudsmannen, Fågelviksgränden 4, PB 800, 00531 Helsingfors, tietosuoja@om.fi.

13. Direktmarknadsföring

Den personuppgiftsansvarige kan med kundens samtycke till kunden skicka meddelanden om andra tjänster och produkter som Moovy tillhandahåller samt kundmeddelanden som berör användandet av tjänsten Moovy samt överföra kundens uppgifter till dem av Moovys samarbetspartner vars verksamhet på något sätt hänför sig till den personuppgiftsansvariges verksamhet eller utbud, så att dessa till kunden kan skicka erbjudanden som gäller deras egen verksamhet.

Kunden kan återkalla sitt samtycke i applikationen Moovy.

14. Ändringar

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst korrigera eller ändra dataskyddsbeskrivningen, om ändringarna i motsvarande lagstiftning som reglerar dataskydd och privat liv så förutsätter. Den personuppgiftsansvarige rekommenderar att kunderna med regelbundna mellanrum kontrollerar dataskyddsbeskrivningen, så att kunderna har aktuell information om hur den personuppgiftsansvarige behandlar kundernas personuppgifter.