Tjänsten Moovys dataskyddsmeddelande

1. Registerupprätthållare

Företagets namn: Finnpark Ab
Företagets postadress: PB 15, 33211 Tammerfors
Företagets FO-nummer: 0155063-7
E-post för registerförfrågningar: asiakaspalvelu@finnpark.fi

2. Kontaktperson i frågor som berör registret

Namn: Mikko Paavola
E-post: asiakaspalvelu@finnpark.fi
Telefon: +358 3 387 800

3. Registrets namn

Tjänsten Moovys parkerings- och kundregister

4. Avsikten med hanteringen av personuppgifter

Avsikten med hanteringen av de personuppgifter som finns i tjänsten Moovys parkerings- och kundregister är att ombesörja, hantera och upprätthålla kundrelationen till de kunder som använder tjänsten Moovy, hantera kundavtal, faktureringsuppgifter och nyttjanderätter, kontrollera kundtransaktioner, utveckla kundbetjäning och affärsverksamhet samt använda uppgifterna för marknadsföring, analys och statistikföring samt opinions- och marknadsföringsundersökningar.

Vi hanterar också fordonens registreringsnummer för att kunna debitera rätt kund för rätt parkeringshändelse och för att kontrollera tillträdesrätt. Dessutom styr vi med hjälp av registreringsnumren anordningarna för tillträdeskontroll och gör in- och utfarten smidigare för kunden. Fordonets registreringsnummer kan också användas vid parkeringsövervakning för att kontrollera att fordonet har giltig parkeringsrätt samt för att rikta parkeringshändelsen till rätt kund.

Om det kommer fram att parkeringstjänsten har missbrukats kan personuppgifterna i registret användas för att reda ut situationen.

Man måste uppge sina personuppgifter för att kunna använda den digitala tjänsten Moovy via applikationen Moovy. Hanteringen av personuppgifterna grundar sig på nationell lagstiftning och på EU:s dataskyddsförord-ning (General Data Protection Regulation, GDPR). Hanteringen av personuppgifterna grundar sig på kundens samtycke, avtalet mellan kunden och Finnpark Ab samt det legitima intresse som uppstår för Finnpark Ab till följd av kundrelationen med kunden.

Personuppgifterna hanteras endast i den mån som behövs med tanke på registerupprätthållarens affärsverk-samhet och för att kunna erbjuda tjänsterna. Då hanteringen av personuppgifter baserar sig på kundens sam-tycke har kunden när som helst rätt att annullera sitt samtycke. Annulleringen av samtycke påverkar ändå inte det lagenliga i hanteringen innan annulleringen skedde.

5. Personer och grupper som skall registreras samt uppgifter och uppgiftskategorier som berör dem

Vi samlar in och hanterar personuppgifter som berör Finnpark Ab:s kunder, som uppger sina personuppgifter då de registrerar sig i tjänsten Moovy.

Vi sparar registreringsnumret till det fordon som kunden har uppgett i registret och länkar det till det kund-namn, den adress, de telefonnummer och e-postadresser som kunden har uppgett samt de tjänster och pro-dukter som kunden har beställt och använt samt till abonnemangs- och faktureringsuppgifterna. Vi kan vid behov även spara kundens positioneringsuppgifter och körkortskategori samt fordonets tekniska uppgifter. Från de elektroniska tjänsterna sparar vi användarnamnet, lösenordet samt annan eventuell identifikations-kod. För företagskundernas del sparar vi dessutom i registret företagets FO-nummer och kontaktuppgifterna till kontaktpersonen.

Dessutom samlar vi av tjänsten Moovys användare tekniskt med hjälp av kamerateknik eventuellt in fotogra-fier på de fordons registreringsnummer som har använts för parkering, både för den tid som parkeringen på-går och för att sparas i parkeringshändelseloggen. De här uppgifterna används för att styra tillträdesanord-ningen och för att identifiera kunden. Dessutom sparar vi uppgifter om vilket parkeringsinstitut eller -område som har använts för parkeringshändelsen samt när parkeringen påbörjades och avslutades. Registreringsnum-ret används också för att debitera rätt kund för parkeringshändelsen.

Registret omfattar även sådana uppgifter som behövs för kommunikation och kundbetjäning samt uppgifter som berör användningen av tjänsten, såsom surf- och sökuppgifter, kundbetjäningssamtal som har spelats in samt sådana profilerings- och intresseuppgifter som kunden eventuellt har uppgett.

När kunden uppger sina personuppgifter i tjänsten Moovy samtycker kunden till att uppgifterna hanteras i enlighet med det här dataskyddsmeddelandet.

6. Ordinarie informationskällor

Registrets ordinarie och huvudsakliga informationskälla är de uppgifter som har samlats in direkt av kunderna. Kundernas person- och fordonsuppgifter samlas in i samband med registreringen i tjänsten Moovy av den som registrerar sig. Dessutom kan vi också samla in kunduppgifter av kunderna själva per telefon, via inmatnings-kort, internet, e-post eller på annat motsvarande sätt.

Uppgifter om kunden och det fordon som kunden använder, fordonets registreringsnummer eller kundens körkortskategori kan dessutom samlas in från det fordonstrafikregister som Trafi upprätthåller, folkbokfö-ringen, Postens adressdatabas och från övriga motsvarande privata eller offentliga register.

Kunduppgifter kan dessutom samlas in med hjälp av programkakor eller tekniska anordningar eller annan mot-svarande teknik.

I samband med misstanke om missbruk vid kortfristiga parkeringar kan vi från Trafis fordonstrafikregister in-hämta fordonets ägares och innehavares kontaktuppgifter.

7. Ordinarie överlämning av uppgifter

Vi överlämnar uppgifter om våra kunder till våra samarbetspartners, såsom städernas parkeringsövervakare, samt till andra aktörer, om så krävs för att tjänsten skall fungera.

Utan den berördas uttryckliga samtycke överlämnar vi inte personuppgifter till tredje part för direktmarknads-föringsandamål eller opinions- eller marknadsföringsundersökningar eller för andra motsvarande utredningar.

Fordonets registreringsnummer kan ändå överlåtas till parkeringsövervakningen för att utreda om fordonet har giltig rätt till parkering och fordonets registreringsnummer kan överlämnas till Trafi för att utreda uppgif-ter angående fordonet och ägarens eller innehavarens adressuppgifter. Kundens personuppgifter kan också överlämnas till Trafi för att ta reda på kundens körkortskategori.

Uppgifter i registret kan överlämnas till myndigheterna i den mån myndigheterna på basen av speciallagstift-ning har rätt till dem.

Personuppgifter överlämnas inte i annan än ovan nämnda avsikt, såvida inget annat föreskrivs i lag.

Statistiska användaruppgifter angående tjänsten kan överlämnas till tredje part i sådan form, där man inte kan identifiera enskilda personuppgifter.

8. Överlämning av personuppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter i registret överförs och överlämnas inte utanför EU eller EES.

9. Kakor

Med hjälp av kakorna förbättrar vi kundupplevelserna för tjänsterna och samlar in uppgifter för analys och marknadsföring. Kakorna sparas på den mobiltelefon eller dator som kunden använder. Med hjälp av kakorna identifierar tjänsten Moovy kundens mobiltelefon eller dator. Med hjälp av kakorna kan vi justera tjänsten så att den bättre motsvarar kundens behov. Kunden kan förhindra användningen av kakor eller ta dem ur bruk. Om man inte tillåter användningen av kakor kan det på ett negativt sätt påverka användningen av tjänsten Moovy och dess funktioner.

10. Personuppgifternas lagringstid

Kundernas personuppgifter sparas bara den tid som avsikten med hanteringen förutsätter eller så länge som lagen så kräver av registerupprätthållaren eller till dess att kunden till registerupprätthållaren inlämnar en begäran om att radera hans/hennes personuppgifter, om inte registerupprätthållaren förutsätts att fortsätt-ningsvis spara uppgifterna eller om inte registerupprätthållaren fortsättningsvis har ett legitimt intresse att spara uppgifterna.

11. Principer för skydd av registret

Finnpark har en informationssäkerhetsstrategi. Informationssäkerhetsstrategin definierar de principer enligt vilka uppgifterna samlas in och hur uppgifterna skyddas.

Tjänsten Moovys parkerings- och kundregister upprätthålls som en teknisk inspelning av registerupprätthålla-ren eller av en av denne bemyndigad aktör inom EES-området. Datasystemet är skyddat mot externa datain-trång med hjälp av vederbörligt tekniskt skydd. Registret används enbart av personer till vars arbetsuppgifter det hör att använda registret. Användningen av registret övervakas med hjälp av individuella användarnamn och lösenord. Registerupprätthållarens personal är bunden av tystnadsplikt.

12. Rätt att kontrollera och korrigera uppgifterna samt besvärsrätt

Kunden har rätt att en gång om året utan extra kostnad få tillgång till sina egna uppgifter i registret. Om kun-den vill använda sig av rätten att kontrollera uppgifterna fler än en gång om året har registerupprätthållaren rätt att uppbära en skälig avgift, som täcker de direkta kostnaderna för att kontrollera uppgifterna. En skriftlig och undertecknad begäran om kontrollering av uppgifterna skall inlämnas till den ovan nämnda person som sköter om personregistret. Innan uppgifterna lämnas ut skall kundens identitet bestyrkas med ett fotografiför-sett identitetsbevis eller så skall man skrida till andra behövliga åtgärder för att försäkra sig om att uppgifter-na inte lämnas ut till någon annan än kunden själv.

Om kunden upptäcker att personuppgifterna i registret är felaktiga, bristfälliga eller att de har hanterats på sätt som strider mot registrets syfte eller mot tillämplig lagstiftning kan kunden med hjälp av ovanstående e-postadress be registerupprätthållaren att korrigera, förhindra, begränsa eller radera personuppgifterna i fråga.

Då hanteringen av personuppgifter baserar sig på kundens samtycke kan kunden när som helst annullera sitt samtycke genom att meddela registerupprätthållaren om det antingen via applikationen Moovy eller genom att vända sig till registerupprätthållaren med hjälp av ovan nämnda kontaktuppgifter. Eftersom användningen av tjänsten Moovy förutsätter hantering av kundens personuppgifter godkänner kunden att annullering av samtycke till hantering av personuppgifter kan hindra kunden från att använda tjänsten.

Om kunden upptäcker att kundens på EU:s dataskyddsförordning baserade rättigheter har kränkts har kunden rätt att besvära sig till övervakningsmyndigheterna.

13. Direktmarknadsföring

Registerupprätthållaren kan med kundens samtycke till kunden skicka meddelanden om andra tjänster och produkter som Moovy tillhandahåller samt kundmeddelanden som berör användandet av tjänsten Moovy samt överföra kundens uppgifter till dem av Moovys samarbetspartners vars verksamhet på något sätt hänför sig till registerupprätthållarens verksamhet eller utbud så att dessa till kunden kan skicka erbjudanden som gäller deras egen verksamhet.

Kunden kan annullera sitt samtycke i applikationen Moovy.

14. Ändringar

Registerupprätthållaren bibehåller rättigheten att när som helst korrigera eller ändra dataskyddsmeddelandet, om ändringarna i motsvarande lagstiftning som reglerar dataskydd och privatliv så förutsätter. Registerupp-rätthållaren rekommenderar att kunderna med regelbundna mellanrum kontrollerar dataskyddsmeddelandet, så att kunderna vet hur registerupprätthållaren vid respektive tidpunkt hanterar kundernas personuppgifter.